• May 30, 2023

Serbi Gjen merr nuse Në Shqipëri Për 1500 E uro, Por shikoni se si ia beri gjemen ajo !

Serbi gjen Nuse në Shqipëri për 1500 eu ro, por ajo që i ndodh më pas e lë pa fjalë. Një ngjarje e paz. akontë ra portohet nga m ediat ser be, dhe ku në qendër të saj është një nuse shqiptare.

Sipas një artikuIIi të “Ku rir”, një person nga Serbia që po kërkonte nuse shqiptare, kishte pa guar pIot 1500 e uro një agjencie për të ja bërë këtë të mundur. “Një burrë nga ProkupIa ka rënë në kon takt me një agjenci nga Shqipëria dhe i ka dhënë rreth 1500 e uro për t’i gjetur grua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *